Muhasebe Uzmanı

Sayman Müdür Yardımcılığı Soruları (19.10.2008)

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı
KİTAPÇIK TÜRÜ
A
MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI
1. GRUP: SAYMANLIK MÜDÜR YARDIMCISI
19 EKİM 2008 Saat:10.00
Adayın Adı ve Soyadı :
Aday Numarası (T.C. Kimlik No) :
DİKKAT: 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon sorumlularına başvurunuz.
2. Soru kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz.
3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları sınav başlamadan önce salon başkanına teslim ediniz.
CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız.
2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz.
3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.
ÖRNEK KODLAMA:
A
B
C
D
SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
1. Soru kitapçığında 80 soru bulunmaktadır. Kitapçık için verilen cevaplama süresi 90 dakikadır.
2. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır.
3. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır.
4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz.
Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)
Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

 
 
 
SAYMANLIK MÜDÜR YARDIMCISI
1. Aşağıdakilerden hangisi, T.C. Anayasası’nın bağlayıcılığı ve üstünlüğünü ifade etmektedir?
A)Kanunlar, Anayasa’ya aykırı olamaz.
B) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
C) Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir.
D)Yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız mah­  kemelerce kullanılır.
2. Aşağıdakilerden hangisi, T.C. Anayasası’nda yer alan kişi hakları ve ödevlerinden değildir?
A) İspat hakkı B) Özel hayatın gizliliği
C) Mülkiyet hakkı D) Dilekçe hakkı
3. T.C. Anayasası’na göre siyasi partilerle ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
A)Parti üyesi olabilmek için on sekiz yaşını dol­  durmuş olmak gerekir.
B)Anayasa Mahkemesi siyasi partilerin mali de­  netimini yerine getirirken Danıştaydan yardım sağlar.
C)Siyasi partiler önceden izin almadan kurulur­  lar ve Anayasa ve kanun hükümleri içerisinde faaliyetlerini sürdürürler.
D)Siyasi partilerin kapatılması istemiyle Yargıtay   Cumhuriyet Başsavcısı dava açabilir.
4. T.C. Anayasası’na göre dekanlar aşağıdakiler­ den hangisi tarafından seçilir?
A)Cumhurbaşkanı
B)Fakülte Kurulu
C)Yükseköğretim Kurulu
D) Üniversite Yönetim Kurulu

5. T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangi­sinin başkanlığını Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından görevlendirilen üye yapar?
A)Sayıştay
B)Yargıtay
C) Askerî Yargıtay
D)Uyuşmazlık Mahkemesi
6. Mustafa Kemal’e gazilik unvanı hangi savaş­tan sonra verilmiştir?
A) Sakarya B) I. İnönü
C) II. İnönü D) Büyük Taarruz
7. Millî irade ve millî egemenlik için ilk adımı oluşturan belge, aşağıdakilerden hangisidir?
A)Misakımillî
B)Amasya Genelgesi
C)Lozan Barış Antlaşması
D)Takrir–i Sükûn Yasası
8. Türk kara sularında yalnız Türk gemilerinin yolcu ve mal taşıyabilme hakkına sahip olması, aşağıdaki kanunlardan hangisiyle kabul edil­miştir?
A)Ceza Kanunu
B) Borçlar Kanunu
C)Kabotaj Kanunu
D)Teşvik-i Sanayi Kanunu
9. Türk vatanının bütünlüğü ve bağımsızlığı, Ata­türk ilkelerinden hangisinin esasını oluşturur?
A) Laiklik B) Cumhuriyetçilik
C) Halkçılık D) Milliyetçilik
10. Kriz dış tehdit ise, kriz yönetiminde alınacak tedbirlerin birinci aşamasında yapılması gere­kenlerden birisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Olayı barışçı yolla çözmek için görüşmeler  yapmak
B) Hasım ülkeyi diplomatik yollarla uyarmak
C)Fiilî çatışmaya girmek
D)Olayı kendi akışına bırakmak
11. Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı kuruluşlar­da; müstakil olmayan daire başkanlığı ile şube müdürlüğü, ilgili bakanlığın teklifi üzerine aşağıdakilerden hangisinin kararı ile kurulur, kaldırılır veya bağlantısı değiştirilir?
A)Başbakan
B)Cumhurbaşkanı
C)Bakanlar Kurulu
D)Türkiye Büyük Millet Meclisi
12. Sermayesinin tamamı Devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet yürütmek üzere Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan kamu iktisadi teşebbüslerine ne denir?
A)İktisadi devlet teşekkülü
B)Kamu iktisadi kuruluşu
C)Bağlı ortaklık
D) Müessese
 
 
 
 
 
 
13. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet  Memurları Kanunu’nda tesis edilen Teknik Hizmetleri Sınıfı kapsamında yer almaz?
A) Jeolog B) Eczacı
C) Fizikçi D) Kimyager
14. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre  kadrosu kaldırılmış olan bir Devlet memuru kurumunda eski sınıfındaki derecesine eşit bir göreve atandığı hâlde göreve başlamaz ise hakkında hangi işlem yapılır?
A)Emekliliğe sevk edilir.
B)Atanması iptal edilir.
C)Görev yeri değiştirilir.
D)Memurluktan çekilmiş sayılır.
15. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre on yıldan fazla hizmeti olan memurlara hasta­lıkları hâlinde, verilecek raporlarda gösterilen lüzum üzerine, aylık ve özlük haklarına do­kunulmaksızın ilk seferinde en fazla kaç aya kadar izin verilir?
A) 18 B) 12 C) 9 D) 6
16.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, Devlet memurlarının yetersizlikleri hâlinde sicil raporlarında yazılı bulunan kusur ve ek­siklikleri uyarılmaları bakımından kendilerine bildirilir. Devlet memurları buna karşı tebliğ tarihinden itibaren en çok ne kadar süre içinde amirlere itiraz edebilirler?
A) 7 gün B) 15 gün C) Bir ay D) İki ay
17.) I- Kademe ilerlemesinin durdurulması
                II-Kınama
        III- Aylıktan kesme
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yukarıdaki disiplin cezalarından hangisi ya da hangileri 5 yıl sonra atamaya yetkili amire başvurulması hâlinde sicil dosyasından siline­bilir?
A) Yalnız III B) I - II
C) Yalnız II D) I - II - III
18) Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Onunla oynamaktan zevk alıyordu.
B) Fırsattan istifade etti.
C)Sinop’tan  yeni geldi.
D)Çocukdan  al haberi.
19) Resmî yazışmalarda “ekler” aşağıdaki bölüm­ lerden hangisinden hemen sonra yazılır?
A) Dağıtım B) İmza
C) İlgi D) Metin
20) Halkla ilişkiler çalışmalarının hangi aşamasın­da “Ölçütlerin güvenilirliğinin tespiti” yapıl­maktadır?
A) Bilgi toplama B) Planlama
C) Uygulama D) Değerlendirme
21) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre Devlet tüzel kişiliğine dâhil idarelerin bütçelerine ne ad verilir?
A)Merkezi yönetim bütçesi
B)Genel bütçe
C)Özel bütçe 
D) Genel yönetim bütçesi
22) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre orta vadeli mali planla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanır.
B) Orta vadeli program ile uyumludur.
C)Kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını   içerir.
D)  Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanır.
23) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre gerçekleştirme görevlileri aşağıdaki görevlerden hangisini yürütmekle görevli değildirler?
A) Mal ve hizmetin alınması
B)Harcama talimatının verilmesi
C) Ödemeye ilişkin belgelerin hazırlanması D)Teslim almaya ilişkin işlemlerin belgelendiril-  mesi
24) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol  Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yük­lenicilere bütçe dışı avans ödenebilmesinin şartlarından değildir?
A) Teminat alınmış olması 
B)Sözleşmelerinde hüküm bulunması
C)Verilecek avansın yüklenme tutarının yüzde otuzunu geçmemesi
D) Avans verileceğinin şartnamede belirtilmiş  olması

25) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol  Kanunu’na göre üst yöneticiler tarafından düzenlenen ve her yıl kamuoyuna açıklanan rapor aşağıdakilerden hangisidir?
A)Birim faaliyet raporu
B)Genel faaliyet raporu
C)İdare faaliyet raporu
D)Genel değerlendirme raporu
26) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol  Kanunu’na göre ödeme emri belgesine bağ­landığı hâlde ödenemeyen ve bütçe emanetine alınan tutarlar ne zaman bütçeye gelir kayde­dilir?
A)  Malın alındığı veya hizmetin yapıldığı mali yıl başından itibaren beşinci yılın sonu
B)  Malın alındığı veya hizmetin yapıldığı mali yılı izleyen beşinci yılın sonu
C) Muhasebe kayıtlarına alındığı mali yıl başın­  dan itibaren beşinci yılın sonu
 D)  Muhasebe kayıtlarına alındığı mali yılı izleyen beşinci yılın sonu
27) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol  Kanunu’na göre kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanıl­madığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değer­lendirilmesi suretiyle gerçekleştirilen denetim türü hangi birim tarafından yapılmaktadır?
A)Harcama birimleri 
B)İç denetim birimleri 
C) Sayıştay 
D) Strateji geliştirme birimleri
28) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol  Kanunu’na göre genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistiklerin derlen­mesi görevi hangi idare tarafından yapılmak­tadır?
A) Maliye Bakanlığı
B) Türkiye İstatistik Kurumu
C) Sayıştay Bilgi İşlem Merkezi
D)Başbakanlık Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
29) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre aşağıda sayılanlardan hangisi ön mali kontrol süreci içerisinde yer almamak­tadır?
A)Mali karar ve işlemlerin hazırlanması
B)Ödemenin yapılması 
C) İşlemlerin gerçekleştirilmesi 
D)Yüklenmeye girişilmesi 
30) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre TBMM’nin hesaplarının de­netlenmesi aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılmaktadır?
A) Sayıştay
B) Başbakanlık Teftiş Kurulu
C)Yüksek Denetleme Kurulu 
D) TBMM Başkanlığı tarafından oluşturulan  komisyon
31) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre düzenleyici ve denetleyici kurumların gelir fazlaları kaç ayda bir ve ne zamana kadar genel bütçeye aktarılır?
A)Her üç ayda bir, izleyen ayın on beşine kadar
B)Her iki ayda bir, izleyen ayın sonuna kadar
C)Her ayda bir, izleyen ayın on beşine kadar
D) Her altı ayda bir, izleyen ayın sonuna kadar
32) Saymanların hesapları Sayıştaya noksansız verildiği tarihten itibaren kaç yıl içerisinde yargılanmadığı takdirde hükmen onanmış sayılır?
A) 4 B) 3 C) 2 D) 1
33) 832 sayılı Sayıştay Kanunu’na göre saymanlığın kaldırılması hâlinde, kaldırıldığı tarihten itibaren sayman, hesabını kaç ay içerisinde Sayıştay Başkanlığına vermek zorundadır?
A) 4 B) 3 C) 2 D) 1
34) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak giri­şimlere ne ad verilir?
A) Tedarikçi B) Ortak girişim
C) Yapım müteahhidi D) Yüklenici

 
 
 
 
 
35) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yakla­şık maliyetle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez.
B) İsteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi  olmayan diğer kişilere açıklanamaz.
C) Katma Değer Vergisi dâhil olmak üzere ihale­den önce hazırlanır.
D) Belirlenen yaklaşık maliyet dayanakları ile birlikte hesap cetvelinde gösterilir.
36) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre te­minatlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale   komisyonlarınca teslim alınmaz.

B)
Bankalar ve özel finans kurumları tarafından  verilen teminat mektupları teminat olarak kabul edilir.

C)
Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen  yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları teminat olarak kabul edilir.

D) 
 Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, satış değeri üze­rinden teminat olarak kabul edilirler.
37) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale yetkilisi ihale yapılmasına karar verilen komis­yon kararını aşağıda belirtilen hangi sürede onaylar veya iptal eder?
A) 5 gün B) 7 gün
C) 5 iş günü D) 7 iş günü
38) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespite aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
A) Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine Maliye  Bakanlığı
B) Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine Bakanlar  Kurulu
C) Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine Maliye ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
D)  Bayındırlık ve İskan Bakanlığının teklifi üzerineBakanlar Kurulu
39) Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre mücbir sebep olarak sayılmamıştır?
A) Tutukluluk hâli
B) Kanuni grev
C) Doğal afetler
D) Kısmi veya genel seferberlik ilanı
40) Aşağıdakilerden hangisi 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamındadır?
A) Özel hayatın gizliliği
B) Devlet sırrına ilişkin bilgi ve belgeler
C) Ülkenin ekonomik çıkarına ilişkin bilgi ve bel­geler
D)Yargı denetimi dışında kalan idari işlemlerden kişinin çalışma hayatını ve meslek onurunu etkileyecek nitelikte olanlar
41) Aşağıdakilerden hangisi Devletin mal edinme yöntemlerinden değildir?
A) Devletleştirme B) Trampa
C) İşgal D) Teferruğ
42) Vadesinde ödenmeyen ecrimisil alacakları  hangi kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir?
A) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
B) 818 sayılı Borçlar Kanunu
C) 2004 sayılı İcra - İflas Kanunu
D)  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
43) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 98’inci maddesine göre teferruğ bedeli, gayrimenkulün biçilen rayiç değerinin yüzde kaç kadarıdır?
A) 25 B) 50 C) 75 D) 100
44) Aşağıdakilerden hangisi ecrimisilin unsurlarından değildir?
A) Kasıt 
B) Fuzuli şagil
C) İşgal edilen taşınmaz 
D)Taşınmaz sahibinin rızası dışında kullanım

45) Hazine avukatının temsil yetkisiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Tüm yurt düzeyini kapsar.
B) Atandığı ilin belediye sınırları ile belirlenmiştir. 
C) Atandığı ilçenin komşusu olan ilçeleri de kap­ sar.
D) Atandığı il veya ilçenin mülki sınırları ile belir­lenmiştir.
46) Hakem kararlarına karşı itiraz süresi tebliğden itibaren kaç gündür?
A) 60 B) 30 C) 15 D) 10
47) 4353 sayılı Kanun’a tabi kuruluşlarda Asliye  Hukuk Mahkemesi kararlarına karşı temyiz süresi kaç gündür?
A) 15 B) 30 C) 45 D) 60
48) İki genel bütçeli kurum arasındaki ihtilafın çözüm yolu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Danıştayda çözülür.
B) Vergi Mahkemelerinde çözülür.
C) Bölge idare mahkemelerinde çözülür.
D) 3533 sayılı Kanun’a göre Bakanlar Kurulu tara­fından Bakanlar arasından seçilecek bir hakem vasıtası ile çözülür.
49) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre  aşağıda sayılanlardan hangisi kabul edilme­yen indirimlerden değildir?
A)Kuruluş ve örgütlenme giderleri
B) Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesap­ lanan faiz, kur farkları ve benzeri giderler
C) Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesapla­nan faizler
D)  Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar
50) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre  aşağıda sayılanlardan hangisi yanlıştır?
A)  Her mükellef vergiye tabi kazancının tamamı için bir beyanname verir.
B) Kurumlar vergisi, beyannamenin verildiği vergi  dairesince tarh olunur.
C) Kurumlar vergisi, beyannamenin verildiği ayı  takip eden ayın sonuna kadar ödenir.
D) Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap dönemi­nin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmi beşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilir.
51) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre aşa­ğıdakilerden hangisi gelire giren kazanç ve iratlardan değildir?
A) Ticari kazançlar
B) Serbest meslek kazançları
C) Menkul sermaye iratları
D) Kaynağı ne olursa olsun diğer her türlü kazanç ve iratlar
52) Aşağıdakilerden hangisi haczedilemeyecek mallardan değildir?
A) Harcırah Kanunu’na göre yapılan ödemeler
B) Sigorta ve emeklilik sandıkları tarafından bağ­lanan gelirler
C) Vazgeçilmesi kabil olmayan mutfak takımı ve pek lüzumlu ev eşyası
D) Borçlunun şahsı ve mesleği için gerekli elbise ve eşyası ile, borçlu ve ailesine gerekli olan yatak takımları ve ibadete mahsus kitap ve eşyası
53) Aşağıdakilerden hangisi 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yer alan hesap hatalarından değildir?
A) Vergilendirme veya muafiyet döneminde hata
B) Vergi miktarında hatalar
C) Verginin mükerrer olması
D) Matrah hataları
54) Aşağıdakilerden hangisi 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre Değerleme ölçülerinden değildir?
A) Maliyet bedeli B) Mukayyet değeri
C) Asgari değeri D) Rayiç bedel
55) (C) Mal müdürlüğünce adli teminat olarak tahsil edilen tutar muhasebe kayıtlarında nasıl gösterilir?
A) Kasa hesabına borç, Emanetler hesabına   alacak
B) Kasa hesabına borç, Alınan depozito ve temi­natlar hesabına alacak
C) Kasa hesabına borç, Alınan avanslar hesabına alacak
D) Teminat mektupları hesabına borç, Teminat  mektupları emanetleri hesabına alacak

56) Faaliyet hesapları ana hesap grubu içerisinde  yer alan ve bütçe ile ilgili olsun veya olmasın tahakkuk eden her türlü gelirin izlenmesi için kullanılan hesap aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gelirler hesabı
B)Gelir yansıtma hesabı
C) Bütçe gelirleri hesabı 
D) ütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabı
57) Yetkili memurun istifa etmesi nedeniyle mal müdürlüğü ambarına iade ettiği pasaportlar, aşağıdaki kayıtlardan hangisiyle muhasebe­leştirilir?
A) 940- Değerli kâğıt ambar. hesabına borç,  945- Değerli kâğıt işlem. hesabına alacak
B) 940- Değerli kâğıt ambar. hesabına borç,  944- Yoldaki değ. kâğıtlar hesabına alacak
C) 945- Değerli kâğıt işlem. hesabına borç,  942- Zimmetle ver. değ. kâğıtlar hesabına alacak
D) 940- Değerli kâğıt ambar. hesabına borç,  942- Zimmetle ver. değ. kâğıtlar hesabına alacak
58) A kamu idaresinde görevli memur B’ye, 70.-YTL fazladan geçici görev yolluğu ödendiğinin tespit edilmesi durumunda yapılacak muhase­be kaydı aşağıdakilerden hangisidir

    A)
140- Kişilerden alacaklar HES borç,  
         600- Gelirler hesabına alacak
B) 120- Gelirlerden alacaklar HE borç,   
     600- Gelirler hesabına alacak
 
C) 140- Kişilerden alacaklar HES borç,  
    320- Bütçe Emanetleri hesabına alacak
 
D) 120- Gelirlerden alacaklar H. borç,  
     140- Kişilerden hesabına alacak
59) Ambarda bulunan kırtasiye malzemelerinden,  kayıtlı değeri 100.-YTL olan kısmının kullanıl­ması durumda yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
 A) 600- Gelirler hesabına borç, 150- İlk madde ve malzeme hesabına alacak

B)  630- Giderler hesabına borç, 150- İlk madde ve malzeme hesabına alacak

C) 830- Bütçe giderleri hesabına borç, 835- Gider yansıtma hesabına alacak

D)
630- Giderler hesabına borç, 255- Demirbaşlar hesabına alacak
60) A kamu idaresinin taşra birimlerinde kullanıl­mak üzere 5000.-YTL ödenek gönderilmiştir. Taşra muhasebe birimince yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
A) 902- Bütçe ödenek har. hesabına borç,   900- Gönderilecek bütçe öden. hesabına alacak

B)
903- Kullanılacak öden. hesabına borç,  902- Bütçe ödenek hareketleri hesabına alacak

C)
903- Kullanılacak öden. hesabına borç,  904- Ödenekler hesabına alacak

D)
904- Ödenekler hesabına borç, 901- Bütçe ödenekleri hesabına alacak
61) Pansiyonlu okul ihtiyaçları için mal ve hizmet alımı yapılmak üzere harcama yetkilisi mute­medine 700.-YTL avans verilmesi durumunda yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 162- Bütçe dışı avans ve kred borç,   
103- Ver. çekler ve gön. em. Hes alacak
B) 160- İş avans ve kred. HES borç,   
103- Ver. çekler ve gön. em.Hes alacak
C) 333- Emanetler hesabına borç, 
103- Ver. çekler ve gön. em. hes. alacak
D) 332- Okul pansiyonları hes borç,   
103- Verilen çekler ve gön. em. hes alacak
62) Kişilerden alacaklar hesabında kayıtlı 1.300.-YTL’nin silinmesine karar verilmesi durumunda yapılacak muhasebe kaydı aşağı­dakilerden hangisidir?
A) 800- Bütçe gelirleri hesabına borç,  
    140- Kişilerden alacaklar hesabına alacak

B)120- Gelirlerden Al. hesabına borç,  
    800- Bütçe gelirleri hesabına alacak;
    600- Gelirler hesabına borç, 
    140- Kişilerden alacaklar hesabına alacak

C)
830- Bütçe giderleri hesabına borç, 
    600- Gelirler hesabına alacak;
    835- Gider yansıtma hesabına borç,
   140- Kişilerden alacaklar hesabına alacak

D)
630- Giderler hesabına borç,   
    140- Kişilerden alacaklar hesabına alacak

63.) Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Konvertibl olmayan hazine malı yabancı pa­ ralar döviz hesabı yerine dönen varlıklar ana hesap grubundaki menkul varlıklar hesabına kaydedilir.
B) Muhasebe yetkilisi mutemetlerine verilen   çekler düzenlenecek teslimat müzekkeresi ile tahsil için bankaya gönderilir.
C) Dönem sonlarında 600- Gelirler hesabı ile  630- Giderler hesabının bakiyesi 895- Bütçe uygulama sonuçları hesabına aktarılır.
D) Devlet memurlarının maaşlarından yapılan  icra, sendika aidatı kesintileri 333- Emanetler hesabına kaydedilir.
64. A kamu idaresince, ileride değerlendirilmek üzere maliyet bedeli 50.000.-YTL olan arazi satın alınmıştır. Bu işleme ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? (Kesintiler dikkate alınmayacaktır).
A) 250- Arsa ve araziler hes borç,  
103- Ver. çek. ve gön. emir. hes alacak; 830- Bütçe giderleri hesabına borç, 
   835- Gider yansıtma hesabına alacak
B) 630- Giderler hesabına borç,  
103- Ver. çek. ve gön. emir. hes alacak; 830- Bütçe giderleri hesabına borç, 
835- Gider yansıtma hesabına alacak
C) 255- Demirbaşlar hesabına borç,  
103- Ver. çek. ve gön. emir. hes ala­cak; 830- Bütçe giderleri hesabına borç, 
835- Gider yansıtma hesabına alacak
D) 250- Arsa ve araziler hes borç,  
103- Ver. çek. ve gön. emir. hes alacak;   
630- Giderler hesabına borç,
 835- Gider yansıtma hesabına alacak
65. Dönem sonunda demirbaşlar için ayrılması gereken amortisman 100 YTL olarak hesaplan­mıştır. Hesaplanan amortismana ilişkin muha­sebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 257- Birikmiş amortismanlar h borç,  
600- Gelirler hesabına alacak
B) 630- Giderler hesabına borç,   
257- Birikmiş amortismanlar hes alacak
C) 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç,  
835- Gider yansıtma hesabına alacak
D) 600- Gelirler hesabına borç,   
257- Birikmiş amortismanlar hes alacak
66. (F) Mal müdürlüğünde saklanmakta olan ve değeri 500.-YTL olan 2 adet hazine malı altın bileziğin veznede bulunmadığının anlaşılması hâlinde yapılacak muhasebe kaydı aşağıdaki­lerden hangisidir?
 A) 117- Menkul varlıklar hes borç, 
     600- Gelirler hesabına alacak

B)
140- Kişilerden alacaklar hes borç,
     630- Giderler hesabına alacak
C) 197- Sayım noksanları hes borç,  
    117- Menkul varlıklar hesabına alacak,

D) 
 913- Kişilere ait men. kıy. eman. borç, 
  912- Kişilere ait men. kıy. hesabına alacak
67. Sözleşmeye dayanılarak edinilen maddi duran varlıklarla ilgili olarak teminat karşılığı verilen avanslar aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?
A) 160- İş avans ve krediler h.
B) 161- Personel avansları h.
C) 162- Bütçe dışı avans ve krediler h.
D) 259- Yatırım avansları h
68. Gümrük mutemetliklerince muhasebe birimi­nin banka hesabına aktarılan tutarlar aşağıda­ki kayıtlardan hangisiyle muhasebeleştirilir?
 A) 100- Kasa hesabına borç, 
      337- Mutemetlik cari hesalacak; 
      805- Gelir yansıtma hesabına borç, 
      800- Bütçe gelirleri hesabına alacak
 B) 102- Banka hesabına borç, 
      337- Mutemetlik cari hesabına alacak;  
      805- Gelir yansıtma hesabına borç, 
      800- Bütçe gelirleri hesabına alacak
C) 102- Banka hesabına borç, 
    337- Mutemetlik cari hesabına alacak
D) 102- Banka hesabına borç,  
     333- Emanetler hesabına alacak
69. Aşağıda yer alan hususlardan hangisi Taşınır Mal Yönetmeliğinin amaçları arasında sayılma­mıştır?
A) Taşınır malların kaydı
B) Taşınır malların satışı 
C) Taşınır malların muhafazası
D) Taşınır mallara ilişkin yönetim hesabının veril­mesi
 
70. Aşağıda sayılan taşınır mallardan hangisi Taşı­nır Mal Yönetmeliği kapsamında idare edilme­mektedir?
A) Askerî silahlar B) İş makineleri
C) Tıbbi cihazlar D) Canlı hayvanlar
71. Aşağıdakilerden hangisi taşınır kayıt ve kont­rol yetkililerinin görevlerinden değildir?
A) Edinilen taşınırları sorumluluğundaki ambarlar­da muhafaza etmek
B) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak
C) Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını  hazırlamak
D) Harcama yetkilileri adına taşınırları kontrol  etmek
72. Taşınır işlem fişi aşağıda sayılan hangi durum­da düzenlenmez?
A) Dayanaklı taşınırların girişlerinde
Taşınırların ambarlar arasında devirlerinde Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan C)  taşınırlar girişlerinde
Dayanıklı taşınırların niteliklerini değiştiren D)  esaslı onarım ve ilaveler sonucu değer artışla­rında
73. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönet-meliği’ne göre aşağıda sayılanlardan hangisi ödeme belgesini ifade eder ?
A) Saymanlık İşlem Fişi 
B) Tahakkuk Müzekkeresi Verile Emri
C) Ödeme Emri Belgesi ile Muhasebe İşlem Fişi 
D) Harcama Talimatı ile Onay Belgesi
74. Yurt içi geçici görev yolluklarının ödenmesin­de aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
A) Görev yolluğu bildirimi 
B) Onaylı mesafe cetveli 
C) Konaklama giderini gösteren fatura
D) Görevlendirme yazısı ya da harcama talimatı
75. 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar-name’ye göre aşağıdakilerden hangisi Muha­sebat Genel Müdürlüğünün görevidir?
A) Saymanlıklar kurmak ve kaldırmak
B) Devlet giderlerinin gerektirdiği nakdi sağlamak
C) Devletin genel bütçe ile ilgili yurt dışı ödemele­rini yapmak
D)  İç ödemeler ve dış ödemeler saymanlıklarını kurmak ve yönetmek
76. Aşağıdakilerden hangisi 5176 sayılı Kanun’un amacı olarak sayılan etik davranış ilkelerinden değildir?
A) Saydamlık
B) Hesap verebilirlik 
C) Kamu yararını gözetme
D)
Sosyal verimlilik

77. 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre hayati tehlike arz eden hastalıklarla mücadeleye katılan memurun müstehak olduğu yevmiye Bakanlar Kurulu kararıyla kaç katına kadar arttırılabilir?
A) 3 B) 2,5 C) 2 D) 1,5
78. 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre aşağı­dakilerden hangisi harcırahın bir unsuru olan aile masrafı olarak ödenir?
A)  Harcıraha müstehak aile fertlerinden her biri için memurun veya hizmetlinin yurt içi gündeli­ğinin on katı olarak yapılacak ödeme
B) Harcıraha müstehak aile fertlerinden her biri  için memur veya hizmetlilerin bu Kanun’a göre müstehak oldukları taşıt ücreti ile gündeliklerin­den oluşur.
C) Harcıraha müstehak aile fertlerinden her biri için gidilecek mesafenin her kilometresi veya deniz mili başına, memurun veya hizmetlinin yurt içi gündeliğinin yüzde beşi
D)  Harcıraha müstehak aile fertlerinden her biri için gidilecek mesafenin her kilometresi veya deniz mili başına, memurun veya hizmetlinin yurt içi gündeliğinin yüzde yedisi

79. 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Geçici bir görev ile yurt dışına gönderilenlere görev mahalline varış tarihinden itibaren yurt dışındaki ilk 180 gün için tam ve takip eden 90 gün için 2/3 oranında geçici görev yolluğu ödenir.
B)  Bu Kanun’da belirtilen hâllerde ve bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara harcırah ödenir.
C)  Aile masrafı, aile fertlerinden her biri için me­mur veya hizmetlilerin bu Kanun’a göre müs­tehak oldukları taşıt ücreti ile gündeliklerinden oluşur.
D) Özel taşıt kiralanması suretiyle gidilmesi zorun­lu olan yerlere memur veya hizmetli ile birlikte seyahat eden aile fertleri için ayrıca taşıt ücreti ödenmez.
80. 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre aşağıda­kilerden hangisi harcırah verilecek kimseler­den değildir?
A) Kadrosuzluk dolayısıyla açıkta kalan memurlar  ve bunların aile fertleri

B) Millî ve resmî spor temasları dolayısıyla seya­hat edecek sporcu ve idareciler
C)  Memur veya hizmetli olmamakla beraber ku­rumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenler
D) Emekliye ayrılanlar ile bunlardan tekrar hizme­te alınmaları dolayısıyla kesilmiş olan emekli aylıkları yeniden bağlananlar ve bunların aile fertleri


TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

 
CEVAP ANAHTARI
A
A1.
D2.
B3.
C4.
D5.
A6.
B7.
C8.
D9.
A10.
C11.
A12.
B13.
D14.
B15.
C16.
C17.
D18.
B19.
A20.
B21.
A22.
B23.
D24.
C25.
B26.
C27.
A28.
B29.
D30.
A31.
C32.
B33.
A34.
C35.
D36.
C37.
B38.
A39.
D40.
C41.
D42.
B43.
A44.
D45.
B46.
A47.
D48.
A49.
C50.
D51.
B52.
A53.
C54.
B55.
A56.
D57.
A58.
B59.
C60.
A61.
D62.
C63.
A64.
B65.
C66.
D67.
C68.
B69.
A70.
D71.
C72.
C73.
B74.
A75.
D76.
C77.
B78.
A79.
D80.