Muhasebe Uzmanı

Mali Hizmetler Uzmanlığı Sınav Soruları

  57 ziyaretçi (135 klik) kişi burdaydı!

MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI GEÇİŞ SINAVI

14 MAYIS 2006 Saat: 10.00

1. Aşağıdakilerden hangisi yönetmelik çıkarmaya yetkilidir?

A) Üniversiteler

B) Emniyet Genel Müdürlüğü

C) Karayolları Genel Müdürlüğü

D) Hazine Müsteşarlığı

2. T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden han-gisi, Cumhurbaşkanının yargı ile ilgili görevlerindendir?

A) Millî Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak

B) Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak

C) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna üye seçmek

D) Belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak

3. T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden han-gisi, millî güvenliğin sağlanmasından TBMM’ye karşı sorumludur?

A) Bakanlar Kurulu

B) Genelkurmay Başkanı

C) Millî Güvenlik Kurulu

D) Millî Savunma Bakanı

4. T.C. Anayasası’na göre aşağıdaki düzenleme-lerden hangisi için Anayasa Mahkemesine iptal davası açılamaz?

A) Kanunlar

B) Kanun hükmünde kararnameler

C) Milletlerarası andlaşmalar

D) TBMM İç Tüzüğü

5. T.C. Anayasası’na göre kanunlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kanun tasarıları Bakanlar Kurulunca gerek-çeli olarak TBMM Başkanlığına sunulur.

B) Kanun teklifleri en az 5 milletvekili tarafından gerekçeli olarak TBMM Başkanlığına sunulur.

C) TBMM Genel Kurulunda reddedilen tasarı ve teklifler, red tarihinden itibaren aynı yasama dönemi içinde bir tam yıl geçmeden verilemez.

D) Tasarı ve teklifler, TBMM Genel Kurulunda madde madde görüşülür ve oylanır.

6. Cari yılda kullanılmayan bütçe ödenekleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Gelecek yıl bütçesinin ilgili tertiplerine dev-redilir.

B) Gelecek yıl bütçesinde yedek ödenek terti-bine kaydedilir.

C) Gelecek yıl bütçesine devredilerek bir ay içe-risinde kullanılır.

D) Yıl sonunda iptal edilir.

7. Aşağıdakilerden hangisi 2006 Yılı Merkezî Yö-netim Bütçe Kanunu’nda sayılan, gerektiğinde kullanılabilecek ödeneklerden değildir?

A) Personel giderlerini karşılama ödeneği

B) Yatırımları hızlandırma ödeneği

C) Doğal afet giderlerini karşılama ödeneği

D) Borç verme ödeneği

8. Bazı ödeneklerin kullanımına ve harcamalara ilişkin esaslar, merkezî yönetim bütçe kanununa bağlı hangi cetvelde gösterilir?

A) (E) işaretli cetvelde

B) (C) işaretli cetvelde

C) (İ) işaretli cetvelde

D) (R) işaretli cetvelde

9. Analitik bütçe sınıflandırmasına göre “Genel Kamu Hizmetleri” hangi sınıflandırmanın birinci düzeyidir?

A) Kurumsal B) Fonksiyonel

C) Finansman tipi D) Ekonomik

10. 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’na göre, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin yüzde kaçına kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarması yapabilirler?

A) 5 B) 10 C) 15 D) 20

11. 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda ve diğer kanunlarda yer alan “Bölüm” deyimi neyi ifade eder?

A) Kurumsal sınıflandırmanın IV. düzeyi

B) Fonksiyonel sınıflandırmanın I. düzeyi

C) Fonksiyonel sınıflandırmanın II. düzeyi

D) Ekonomik sınıflandırmanın II. düzeyi

12. 5018 sayılı Kanun’un getirmiş olduğu bütçe ilkelerine göre bütçelerde aşağıdakilerden hangisine ilişkin sonuçların görülmesi zorunlu değildir?

A) Bütçelerin kurumsal sonuçları

B) Bütçelerin fonksiyonel sonuçları

C) Bütçelerin finansman tipine ilişkin sonuçları

D) Bütçelerin ekonomik sonuçları

13. Ayrıntılı Harcama Programı (AHP) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) AHP (İcmal) ve AHP (Detay) olmak üzere iki çeşittir.

B) Genel bütçeli idarelerde uygulanır.

C) Nakit planlamasıyla ilişkilidir.

D) AHP (İcmal) Mali Hizmetler Birimi tarafından vize edilir.

14. 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’na göre “Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği” aşağıdaki ödeneklerden hangisinin yetersiz kalması durumunda ihtiyacı karşılamak üzere aktarılamaz?

A) Tedavi ve Cenaze Giderleri

B) Personel Giderleri

C) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

D) Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatı

15. Analitik bütçe sınıflandırmasında “Harcama hangi hizmet için yapılıyor?” sorusunun cevabı hangi kod grubundan elde edilir?

A) Kurumsal sınıflandırma

B) Fonksiyonel sınıflandırma

C) Finansman tipi sınıflandırma

D) Ekonomik sınıflandırma

16. Aşağıdakilerden hangisi, 2006 Yılı Merkezî Yö-netim Bütçe Kanunu ile bölüm ve cetvellerinde yer almaz?

A) Borçlanma ve garanti sınırları

B) Muafiyet, istisna ve indirimler nedeniyle vazgeçilen vergi gelirleri

C) Kamu idarelerinin son iki yıla ait bütçe gerçekleşmeleri

D) Varsa bütçe fazlasının tutarı ve fazlanın nasıl kullanılacağı

17. Lojman kira geliri, 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’na ekli (B) işaretli cetvelde birinci düzeyde aşağıdaki gelir kodlarından hangisinde gösterilir?

A) Vergi gelirleri

B) Vergi dışı gelirler

C) Sermaye gelirleri

D) Alınan bağış ve yardımlar

18. 5018 sayılı Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden değildir?

A) Türkiye Büyük Millet Meclisi

B) Anayasa Mahkemesi

C) Ankara Büyükşehir Belediyesi

D) Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

19. 5018 sayılı Kanun’a göre merkezî yönetim bütçesinin hazırlanma süreci nasıl başlar?

A) Makroekonomik göstergelerin ve bütçe bü-yüklüklerinin Yüksek Planlama Kurulunca belirlenmesiyle

B) Orta vadeli mali planın Yüksek Planlama Kurulunca karara bağlanması ve Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla

C) Orta vadeli programın Bakanlar Kurulunca kabul edilmesiyle

D) Bütçe çağrısının Resmî Gazete’de yayım-lanmasıyla

20. 5018 sayılı Kanun’a göre kamu idareleri merkez teşkilatı harcama yetkililerinin, merkez dışı birimlere ödenek göndermek amacıyla düzenle-dikleri belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ödenek gönderme belgesi

B) Gönderme emri belgesi

C) Harcama talimatı

D) Ödeme emri belgesi

21. 5018 sayılı Kanun’a göre kamu idarelerinin nakit mevcutlarının tüm ödemeleri karşılayamaması hâlinde giderler hangi sıraya göre ödenir?

A) Muhasebe yetkilisine geliş sırasına göre

B) Muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre

C) Tutar itibariyle büyüklük sırasına göre

D) Hak sahiplerinin başvuru sırasına göre

22. 5018 sayılı Kanun’a göre mali saydamlığın sağ-lanması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin alınmasından aşağıdakilerden hangisi sorumludur?

A) Başbakanlık B) Maliye Bakanlığı

C) Sayıştay D) Kamu idareleri

23. 5018 sayılı Kanun’a göre dış denetim kim tara-fından gerçekleştirilir?

A) Maliye Bakanlığı

B) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu

C) Sayıştay

D) Ombudsman

24. 5018 sayılı Kanun’a göre bütçe ödeneklerinin kullanımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, ayrıntılı harcama ve finansman programlarını hazırlar ve vize edilmek üzere Maliye Bakan-lığına gönderir.

B) Kamu idareleri bütçelerinde yer alan ödenek-lerin üzerinde harcama yapamaz.

C) Özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik ku-rumları ayrıntılı finansman programlarını hazırlar ve harcamalarını bu programa uygun olarak yaparlar.

D) Ait olduğu mali yılda ödenemeyen ve emanet hesabına alınamayan zamanaşımına uğramamış geçen yıllar borçları ile ilama bağlı borçlar, ilgili kamu idaresinin cari yıl bütçesinden ödenir.

25. 5018 sayılı Kanun’a göre kamu hizmetlerinin zorunlu kıldığı taşınmaz mallar, aşağıdaki yön-temlerden hangisiyle edinilemez?

A) Finansal kiralama B) Forfaiting

C) Satınalma D) Kamulaştırma

26. 5018 sayılı Kanun’a göre aşağıdakilerden han-gisi yüklenicilere bütçe dışı avans verilmesinin şartlarından değildir?

A) Sözleşmelerinde hüküm olması

B) Teminat alınması

C) Yüklenme tutarının %30’unu geçmemesi

D) Bakanlar Kurulu Kararı alınması

27. 5018 sayılı Kanun’a göre her mutemet, ön öde-melerden harcadığı tutara ilişkin kanıtlayıcı bel-geleri, ilgili kanunlarında belirtilmemiş olması hâlinde hangi sürede muhasebe yetkilisine ver-mek ve artan tutarı iade etmekle yükümlüdür?

A) Kredilerde üç ay, avanslarda bir ay

B) Kredilerde bir ay, avanslarda üç ay

C) Kredilerde ve avanslarda bir ay

D) Kredilerde ve avanslarda üç ay

28. 5018 sayılı Kanuna göre, taşınır ve taşınmaz mal işlemleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarele-rinin edindiği taşınmazlar tapu sicilinde Ha-zine adına tescil olunur.

B) Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarele-rinin taşınmazlarından değeri her yıl merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen sınırın üzerinde olanlar, Bakanlar Kurulu kararıyla satılır.

C) Kamu idarelerince üretilen malların kendi tüketimlerinde kullanılması hâlinde bunların bedelleri, rayiç bedel üzerinden ilgili ödenek tertibine gider ve karşılığı gelir kaydedilir.

D) Kamu idareleri, ihtiyaç fazlası taşınırları ile görmekle yükümlü olduğu kamu hizmetle-rinde kullanılacağına ve amacına uygun kul-lanılmaması hâlinde geri alınacağına dair tapu kütüğüne şerh konulması kaydıyla ta-şınmazlarını diğer kamu idarelerine bedelsiz olarak devredebilir.

29. 5018 sayılı Kanun’a göre bütçelerde öngörülme-yen hizmetler için konulan ödeneğe ne denir?

A) Tamamlayıcı ödenek

B) Ek ödenek

C) Yedek ödenek

D) Özel ödenek

30. 5018 sayılı Kanun’a göre bir yıla ait mali istatis-tikler; hazırlanma, yayımlanma, doğruluk, güve-nilirlik ve önceden belirlenmiş standartlara uygunluk bakımından hangi birim tarafından değerlendirilir?

A) Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

B) Maliye Bakanlığı

C) Sayıştay Başkanlığı

D) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

31. 5018 sayılı Kanun’a tabi kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemlerinde aşağıdakiler-den hangisi yoktur?

A) Harcama yetkilisi

B) Mali kontrol yetkilisi

C) Muhasebe yetkilisi

D) İç denetçi

32. 5018 sayılı Kanun’a göre, iç denetimin tanımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İdare faaliyetlerine değer katar ve geliştirir.

B) İdareye rehberlik yapar.

C) Nesnel güvence sağlar ve danışmanlık yapar.

D) Ceza kovuşturması yapar.

33. 5018 sayılı Kanun’a göre kamu zararı oluştur-mamakla birlikte bütçelere, ayrıntılı harcama programlarına, serbest bırakma oranlarına aykırı olarak veya ödenek gönderme belgelerin-deki ödenek miktarını aşan harcama talimatı veren harcama yetkililerine, ne kadar para cezası verilir?

A) Her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat da-hil yapılan bir aylık net ödemeler toplamının iki katı tutarına kadar

B) Her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat da-hil yapılan bir aylık brüt ödemeler toplamının iki katı tutarına kadar

C) En yüksek Devlet memuru aylığının net tuta-rının iki katı tutarına kadar

D) En yüksek Devlet memuru aylığının brüt tuta-rının iki katı tutarına kadar

34. 5018 sayılı Kanun’a göre İç Denetim Koordinas-yon Kurulu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Başbakanlığa

B) Sayıştay Başkanlığına

C) Maliye Bakanlığına

D) Cumhurbaşkanlığına

35. 5018 sayılı Kanun’a göre veznedar, tahsildar, icra memuru gibi unvanların dışında, zorunluluk hâllerinde kamu idarelerinin görevli personeli arasından muhasebe yetkilisi mutemetleri kim tarafından görevlendirilir?

A) Muhasebe yetkilisi

B) Harcama yetkilisi

C) Üst yönetici

D) Gerçekleştirme görevlisi

36. 5018 sayılı Kanun’a göre orta vadeli mali plan hangi merci tarafından karara bağlanır?

A) Maliye Bakanlığı

B) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

C) Yüksek Planlama Kurulu

D) Bakanlar Kurulu

37. 5018 sayılı Kanun’a göre aşağıdakilerden han-gisi, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerin-den biri değildir?

A) Savunma Sanayi Müsteşarlığı

B) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü

C) Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

D) Türkiye İstatistik Kurumu

38. 5018 sayılı Kanun’a göre örtülü ödeneklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Başbakanlık bütçesinde yer alır.

B) İçişleri Bakanlığı bütçesinde yer alabilir.

C) Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinde yer alabilir.

D) Bütçelerde bu ödeneğe kesinlikle yer veril-mez, gizlidir.

39. Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kanun’da sayılan bütçe ilkeleri arasında yer almaz?

A) Tüm gelir ve giderler safi olarak bütçelerde gösterilir.

B) Bütçelerde gelir ve gider denkliğinin sağlan-ması esastır.

C) Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edil-memesi esastır.

D) Bütçelerde ödenekler, belirli amaçları ger-çekleştirmek üzere tahsis edilir.

40. 5018 sayılı Kanun’a göre ödenek aktarmalarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Personel giderleri tertiplerinden diğer tertip-lere aktarma yapılamaz.

B) Aktarma yapılmış tertiplerden diğer tertiplere aktarma yapılamaz.

C) Yedek ödenek tertibinden diğer tertiplere ak-tarma yapılamaz.

D) Yedek ödenekten aktarma yapılmış tertipler-den diğer tertiplere aktarma yapılamaz.

41. 5018 sayılı Kanun’a göre aşağıdakilerden han-gisi düzenleyici ve denetleyici kurumlardan değildir?

A) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu

B) Telekomünikasyon Kurumu

C) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

D) Sermaye Piyasası Kurulu

42. 5018 sayılı Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi kamu zararının belirlenmesinde esas alınmaz?

A) Mevzuatında öngörülmediği hâlde ödeme yapılması

B) Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması

C) Mal alınmadan, iş yaptırılmadan ödeme yapıl-ması

D) İş, mal veya hizmetin tahmini bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya yaptırılması

43. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre şartna-melerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden han-gisi yanlıştır?

A) Şartnamelerde belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmez.

B) Sadece yapım işlerinde bu işlerin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının müm-kün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

C) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazır-lanması esastır.

D) Teknik şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir.

44. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yaklaşık maliyeti eşik değerin üzerinde olan ve açık ihale usulü ile ihalesi yapılacak olan bir mal alımı işinde ilan, ihale tarihinden en az kaç gün önce yapılmalıdır?

A) 20 B) 25 C) 30 D) 40

45. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre aşağıda-kilerden hangisi doğrudan teminle karşılanması mümkün olmayan ihtiyaçtır?

A) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edil-mesi

B) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması

C) İdarelerin ihtiyacına uygun her türlü taşınır ve taşınmaz mal alımı veya kiralanması

D) Özelliğinden dolayı stoklama imkânı bulun-mayan ve acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, tıbbi sarf malzemeleri ile test ve tetkik sarf malzemesi alımları

46. Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde ihale edilen işlerden değildir?

A) Taşınmazın kiraya verilmesi

B) Temizlik hizmet alımı

C) Demirbaş alımı

D) Danışmanlık hizmet alımı

47. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre temel ihale usulleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Açık ihale usulü - Pazarlık usulü

B) Belli istekliler arasında ihale usulü - Pazarlık usulü

C) Açık ihale usulü - Belli istekliler arasında ihale usulü - Pazarlık usulü

D) Açık ihale usulü - Belli istekliler arasında ihale usulü

48. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre “Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri” ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

A) Hizmet sunucusu B) Tedarikçi

C) Danışman D) Yüklenici

49. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale yetkilisi, karar tarihini izleyen hangi süre içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder?

A) Beş gün B) Beş iş günü

C) Yedi gün D) Yedi iş günü

50. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre aşağıda-kilerden hangisi ihale sürecinde ortaya çıkan ihtilafların çözümünde yetkili değildir?

A) İhaleyi yapan idare

B) Kamu İhale Kurumu

C) Adli yargı

D) İdari yargı

51. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre yapı denetimini yerine getiren idare görev-lileri, denetim eksikliği nedeniyle işin fen ve sa-nat kurallarına uygun olarak yapılmamasından ortaya çıkan zarar ve ziyandan yükleniciyle bir-likte müteselsilen kaç yıl süreyle sorumludur?

A) 15 B) 12 C) 10 D) 5

52. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre aşağıda-kilerden hangisi yanlıştır?

A) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur.

B) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur.

C) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hâli hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

D) Mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinde alternatif teklif verilebilir.

53. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre aşağı-daki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İhale üzerinde kalan istekli, kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

B) Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

C) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli, sözleşme yapmaya yanaşmaz ise geçici teminatı gelir kaydedilir.

D) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli, sözleşme yapmaya yanaşmaz ise ihale iptal edilir.

54. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre Kamu İhale Kurumu, yapılan itirazen şikayet başvuru-ları üzerine nihai kararını başvuruyu izleyen kaç gün içinde verir?

A) 15 B) 30 C) 45 D) 60

55. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre sözleş-meler aşağıdakilerden hangisi tarafından hazır-lanır?

A) İdare B) Yüklenici

C) Noter D) Kamu İhale Kurumu

56. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre sözleşme türlerine göre fiyat farkı verile-bilmesine ilişkin esas ve usulleri tespit etmeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

A) Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Kamu İhale Kurumu

B) Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu

C) Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine Maliye Bakanlığı

D) Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu

57. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre bu Kanunda yazılı sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan hâllerde hangi Kanun hükümleri uygulanır?

A) Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

B) Borçlar Kanunu

C) Tebligat Kanunu

D) Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu

58. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre sözleşme, zorunlu hâllerde hangi mercin yazılı izni ile devredilebilir?

A) İhale yetkilisi

B) Kamu İhale Kurulu

C) Maliye Bakanlığı

D) Sulh Hukuk Mahkemesi

59. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Kanun kapsamında değildir?

A) Genel bütçeli daireler

B) Belediyeler

C) Kamu iktisadi teşebbüsleri

D) İl özel idareleri

60. Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zarar hangi bedel / değer üzerinden ödenir?

A) Kayıtlı değer B) Rayiç bedel

C) Vergi değeri D) Maliyet bedeli

61. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Kanun ile ihdas edilen bir hizmet sınıfı değildir?

A) Denetim hizmetleri sınıfı

B) Avukatlık hizmetleri sınıfı

C) Millî istihbarat hizmetleri sınıfı

D) Din hizmetleri sınıfı

62. 657 sayılı Kanun’a göre aşağıdaki suçlardan hangisi ile hükümlü bulunmak Devlet memur-luğuna alınmada engel oluşturmaz?

A) İrtikap

B) Rüşvet

C) İstimal ve istihlak kaçakçılığı

D) Dolandırıcılık

63. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Kanun’a göre yapılan bir ödeme değildir?

A) Kıdem aylığı B) İş güçlüğü zammı

C) Temel ücret D) Ödül

64. (A) kurumundaki bir memurun yıllık izne ayrıl-ması nedeniyle yerine (B) kurumundan bir me-mur vekaleten atanmıştır. Bu vekaletin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dolu kadroya memurlar arasından vekalet

B) Dolu kadroya açıktan vekalet

C) Boş kadroya memurlar arasından vekalet

D) Boş kadroya açıktan vekalet

65. Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurluğunu sona erdiren hâllerden biri değildir?

A) Çekilme B) Ölüm

C) Emeklilik D) Tutuklanma

66. Devir teslimle yükümlü olduğu hâlde bu yüküm-lülüğünü yerine getirmeden çekilen Devlet me-muru kaç yıl geçmeden yeniden Devlet memur-luğuna atanamaz?

A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

67. Devlet memurlarına özgü sicil dosyalarında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Sicil raporu

B) Varsa hakkında denetleme raporu

C) Sağlık karnesi

D) Mal bildirimi

68. Hakkında ceza kovuşturması başlatılan bir Dev-let memuru için aynı olay nedeniyle disiplin soruşturması da gerekiyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Disiplin soruşturması düşer.

B) Disiplin soruşturması geciktirilmeden başlatılır.

C) Disiplin soruşturması ceza kovuşturmasının bitimine kadar ertelenir.

D) Ceza kovuşturması düşer.

69. Disiplin cezalarına itiraz hâlinde, itiraz mercileri aşağıdakilerden hangisini uygulayamaz?

A) Verilen cezayı artırabilirler.

B) Verilen cezayı aynen kabul edebilirler.

C) Verilen cezayı hafifletebilirler.

D) Verilen cezayı kaldırabilirler.

70. Bulundukları yerden başka yerdeki boş bir kadroya vekaleten atanan Devlet memuruna aşağıdakilerden hangisi ödenir?

A) 2/3 oranında vekalet aylığı

B) Harcırah Kanunu’na göre geçici görev yolluğu

C) 1/3 oranında vekalet aylığı

D) 2/3 oranında ikinci görev aylığı

71. 657 sayılı Kanun’a göre mazeret izni ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İstek üzerine, erkek memura, eşinin doğum yapması nedeniyle üç gün izin verilir.

B) İstek üzerine, çocuğu evlenen memura beş gün izin verilir.

C) İstek üzerine, kardeşi vefat eden memura beş gün izin verilir.

D) İstek üzerine, kardeşi evlenen memura beş gün izin verilir.

72. 657 sayılı Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi istisnai memurluklardan biri değildir?

A) Özel Kalem Müdürlüğü

B) Valilik

C) İl Sağlık Müdürlüğü

D) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

73. 657 sayılı Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın yapılan bir ödemedir?

A) Doğum yardımı ödeneği

B) İş riski zammı

C) Taban aylığı

D) Denetim tazminatı

74. Harcırah Kanunu uygulamasında, geçici görev harcırahını oluşturan unsurların tamamı aşağı-dakilerden hangisinde gösterilmiştir?

A) Yevmiye

B) Yevmiye ve yol masrafı

C) Yevmiye, yol masrafı ve aile masrafı

D) Yevmiye, yol masrafı, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı

75. Harcırah Kanunu uygulamasında, yurt dışı gün-delikleri tespit edilirken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

A) Gidilecek ülke

B) Memur ve hizmetlilerin aylık veya ücret tutarları

C) Görevin mahiyeti

D) Memurun bulunduğu hizmet sınıfı

76. Harcırah Kanunu uygulamasında, geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren verilen gündeliklerin verilebileceği azami süre ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yurt içinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla yevmiye verilemez.

B) Yurt içinde, memurlara (denetim elemanları dahil) ilk 90 gün için tam, takip eden 90 gün için 2/3 oranında yevmiye ödenir.

C) Yurt dışında ilk 180 gün tam ve müteakip günler için 2/3 oranında yevmiye ödenir.

D) Geçici görevlendirmelerde meydana gelecek ara vermeler bu müddetleri veya gündelik miktarını artırmaya neden olamaz.

77. Harcırah Kanunu’na göre tahakkuk edecek istih-kakın miktarını artıracak şekilde hilafı hakikat beyanname verenlerin fazla aldıkları harcırah hangi Kanun hükümlerine göre tahsil edilir?

A) Borçlar Kanunu

B) İcra ve İflas Kanunu

C) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

D) Türk Ceza Kanunu

78. Harcırah Kanunu uygulamasında, (A) ilinden (B) iline Bakanlık tarafından resen atanan bir müfettişin harcırahı ile ilgili olarak aşağıdaki-lerden hangisi doğrudur?

A) Kendisine denetim yevmiyesi, aile efradına da kadro derecesinin yevmiyesi ödenir.

B) Kendisine ödenen denetim yevmiyesi aile efradına da ödenir.

C) Kendisine ve aile efradına herhangi bir harcı-rah ödenmez.

D) Kendisine ödenen kadro derecesinin yevmi-yesi aile efradına da ödenir.

79. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre mahsup dönemine devredilen iş avans ve kredileri ile personel avanslarının mahsubunda aşağıdaki hesaplardan hangisi kullanılır?

A) Bütçeden mahsup edilecek ödemeler hesabı

B) Ödeneğine mahsup edilecek harcamalar hesabı

C) Geçen yıl bütçe mahsupları hesabı

D) Bütçe giderleri hesabı

80. Genel Bütçe Muhasebe Yönetmeliği’ne göre temizlik hizmeti karşılığı yapılan hak ediş öde-mesinden kesilmesi gereken katma değer ver-gisi, ödemeyi yapan muhasebe birimince hangi hesaba kaydedilir?

A) Bütçe gelirleri hesabı

B) Ödenecek vergi ve fonlar hesabı

C) Fonlar veya diğer kamu idareleri adına yapılan tahsilat hesabı

D) Muhasebe birimleri arası işlemler hesabı

81. Aşağıdaki birimlerden hangisi genel yönetim muhasebe sisteminin kapsamında değildir?

A) Genel bütçeye dahil idareler

B) Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü

C) Mahalli idare birlikleri

D) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

82. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki hesaplardan hangisi, dönen varlıklar ana hesap grubu içindeki ön ödemeler hesap grubu içerisinde yer almaz?

A) İş avans ve kredileri hesabı

B) Personel avansları hesabı

C) Bütçe dışı avans ve krediler hesabı

D) Yatırım avansları

83. Genel Bütçe Muhasebe Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki ödenek hesaplarından hangisi, öde-neklerin merkez muhasebe birimi dışındaki muhasebe birimlerince izlenmesinde kullanılmaz?

A) Kullanılacak ödenekler hesabı

B) Ödenekler hesabı

C) Bütçe ödenekleri hesabı

D) Ödenekli giderler hesabı

84. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki duran varlıklardan hangisi, amortis-man veya tükenme payına tabi tutulmaz?

A) Yapılmakta olan yatırımlar

B) Binalar

C) Yer altı ve yer üstü düzenleri

D) Demirbaşlar

85. Genel Bütçe Muhasebe Yönetmeliği’ne göre kamu idarelerince elde edilen gelirler üzerinden hesaplanıp diğer idarelere aktarılan tutarlar hangi hesaba borç kaydedilerek muhasebeleştirilir?

A) Bütçe gelirleri hesabı

B) Bütçe giderleri hesabı

C) Bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabı

D) Bütçeden mahsup edilecek ödemeler hesabı

86. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’ne göre kişilerden bir iş veya hizmet karşılığı teminat olarak alınan hazine bonoları aşağıdaki hesap-lardan hangisine kaydedilir?

A) Kişilere ait menkul kıymetler hesabı

B) Teminat mektupları hesabı

C) Bonolar hesabı

D) Alınan depozito ve teminatlar hesabı

87. Genel Bütçe Muhasebe Yönetmeliği’ne göre genel bütçeli idareler için bütçede ödeneği öngörülmüş olmakla birlikte, oluştuğu yer ve zamanda ödeneği bulunmayan ve yıl sonuna kadar ödeneği temin edilerek ödenmesi gereken giderler hangi hesaba kaydedilir?

A) Bütçe emanetleri hesabı

B) Geçen yıl bütçe mahsupları hesabı

C) Bütçeden mahsup edilecek ödemeler hesabı

D) Bütçeleştirilmiş borçlar hesabı

88. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki hesap gruplarından hangisi, duran varlıklar ana hesap grubu içerisinde yer almaz?

A) Menkul kıymet ve varlıklar

B) Faaliyet alacakları

C) Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları

D) Maddi olmayan duran varlıklar

89. Kayıtlarda olmayan maddi duran varlıkların envanter işlemleri yapılmış ve kayıtlara alınması sağlanmıştır. Buna göre maddi duran varlık hesapları karşılığında aşağıdaki hesaplardan hangisine kayıt yapılır?

A) Yeniden değerleme farkları hesabı

B) Net değer hesabı

C) Bütçe gelirleri hesabı

D) Gelirler hesabı

90. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’ne göre kişilere ait menkul kıymetler hesabı nasıl bir hesaptır?

A) Bilanço hesabı B) Faaliyet hesabı

C) Nazım hesap D) Bütçe hesabı

91. Genel Bütçe Muhasebe Yönetmeliği’ne göre yılı içerisinde ödeme gününden önce ödenmesine karar verilen maaşlar hangi hesaba kaydedilir?

A) Personel avansları hesabı

B) İş avans ve kredileri hesabı

C) Bütçe dışı avans ve krediler hesabı

D) Bütçe içi avans ve krediler hesabı

92. Genel Bütçe Muhasebe Yönetmeliği’ne göre döviz hesabı, döviz gönderme emirleri hesabı ile elçilik ve konsolosluk nezdindeki paralar hesaplarına yapılan kayıtlarda, aşağıda yer alan döviz kurlarından hangisi kullanılmaz?

A) T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru

B) T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru

C) Cibayet kuru

D) T.C. Merkez Bankası efektif alış kuru

93. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’ne göre son üç yıllık fiyatlar genel seviyesindeki deği-şim toplamı hangi hâlde yeniden değerleme işlemini gerekli kılar?

A) % 30’u aşarsa

B) Maliye Bakanlığınca belirlenen oranı aşarsa

C) Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunca belirlenen oranı aşarsa

D) Kamu idarelerince belirlenen oranı aşarsa

94. Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli-ği’ne göre yüklenicilere verilecek avanslarda dü-zenlenmesi gereken ödeme belgesi hangisidir?

A) Muhasebe işlem fişi

B) Ödeme emri belgesi

C) Tahakkuk müzekkeresi ve verile emri

D) Saymanlık işlem fişi

95. Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetme-liği’ne göre ihale veya doğrudan temin usulüyle yapılacak yapım işleri ile hizmet alımlarında, sözleşme hükümlerine göre yerine getirilen taahhütlerin bedellerinin ödenmesinde aşağı-daki belgelerden hangisi düzenlenir?

A) Fatura

B) Hak ediş raporu

C) Muayene ve kabul komisyon kararı

D) İhale komisyonu kararı

96. Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetme-liği’ne göre aşağıdakilerden hangisi, tüzel kişi-liklerde ödeme yapılacak kişilerden değildir?

A) Kanuni temsilciler

B) Tayin edilen vekiller

C) Kayyum tayinini gerektiren durumlarda kayyum

D) Vasi tayini gereken durumlarda vasi

97. Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetme-liği’ne göre kamu personelinin yolluk, tedavi gideri ve benzeri münferit alacaklarının mute-metlerine ödenmesinde, aranan belge aşağıda-kilerden hangisidir?

A) Şahsi mutemet dilekçesi

B) Vekaletname

C) Temlikname

D) Ödeme yapılacak kişinin onaylı kimlik örneği

98. Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetme-liği’ne göre ölüm yardımı ödemelerinde kanıtla-yıcı belge olarak ne aranır?

A) Ölüm raporu

B) Ölüm olayının meydana geldiği yeri ve tarihi belirtir dilekçe

C) Ölüm olayının gerçekleştiğine dair belediye-nin yazısı

D) Hekim raporu ile belediyenin defin işlemleri-nin yapıldığını gösterir raporu

99. Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetme-liği’ne göre denetim elemanlarının yurt içi geçici görev yolluklarının ödenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?

A) Yurt içi / yurt dışı geçici görev yolluğu bildi-rimi

B) Yatacak yer temini için ödenen ücretlere iliş-kin fatura

C) Özel şahıslardan ev veya pansiyon kiralama hâlinde, ilk ödemede kira sözleşmesinin aslı

D) Otobüs ile seyahatte otobüs firmasından alı-nan fatura

100. Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetme-liği’ne göre kamu görevlilerinden emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara verilen tazminatların ödenmesinde, ödeme belgesine bağlanması gereken kanıtlayıcı belge aşağıdaki-lerden hangisidir?

A) Yetkili makamın onayı

B) Sürekli görev yolluğu bildirimi

C) Çeşitli ödemeler bordrosu

D) Emekli olmak isteyenin dilekçesi

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.