Muhasebe Uzmanı

Harcırah Kanunu Özet çalışması

Harcırah Kanunun Özet Çalışması

Harcırah Ders Notu

1- Açıktan veya yeniden atananlara Harcırah ödenmez. (Md.4-10 4969 s.k.ile Yeni düzenleme)

2- Emekli olanlar ile terhis olan yedek subaylara Harcırah ödenmez. Ancak yer değiştirme şartı gözetmeksizin yani görev yerinden başka bir yere gidip gitmediğine bakılmaksızın 500 milyon lira tazminat ödenir.(375 KHK/1-D Yeni düzenleme)

3- Harcırah alabilecekler

Görev yeri değiştirilenler ( ilk defa atananlar hariç) ile kadro dolayısıyla açıkta kalanlar ile asil memurun dönmesine kadar olmayıp vekalet namı altında asaleten atananlara yo lmasrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı ödenir( Harcırahın tüm unsurları).

4- Harcırahın Unsurları (Harcırahı oluşturan etmenler)

a) Yol masrafı : Mutat taşıt aracına göre yapılacak gerçek masraflar üzerinden verilir. Aylık dercesi 1,2,3,4 olan memur ve hizmetliler Uçakla seyahat edebilirler. ( İta amiri onayı ile mutat olmayan yol ve taşıt ile yolculuk yapılabilir. Uçakla seyahat edebilecek olanlar için onaya gerek olmayacağı tabiidir.)
b) Yevmiye Fiilen alınan aylık dercesine göre tespit edilir.
c) Yer değiştirme masrafı :
d) Aile Masrafı : Aile bireylerinin yol parası ile yevmiyelerinden oluşur. Çocuklar için yol ve yevmiye verilirken yaşa bakılmaz
5- Terfi suretiyle atananların harcırahı, terfi ettikleri aylık derecesi üzerinden ödenir. (Md.7)

6- Ehliyet tespiti, imtihan, hava değişimi ve tedavi için başka yere gönderilenler:
Memurlar, yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel ve kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlar ile aşağıdaki (c) bendinde yazılan hallerde aile fertlerinden, memuriyet mahalli dışına;

a. Görevlerine ait mesleki ve sıhhi yeterliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine imtihan için gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ile bu amaçla gönderildikleri yerde geçen sürenin en çok yedi günü için gündelik ödenir. (Memurluk, şeflik vs için diğer illerde açılan sınavlara kendi isteği ile katılan personele yolluk ödenmez.)

b. Hava değişimi maksadıyla gönderilenlere gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ile yalnız yolda geçen süre için gündelik ödenir.

c. Kanunları gereğince sağlık kurumlarında yatarak veya ayakta tedavi maksadıyla (Aile Fertleri için ikamet mahalli dışına) gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ödenir. Ayakta tedavi görenlere ayakta tedavi süresince gündelik ve ikamet ettikleri yer ile tedavi kurumu arasındaki mutat taşıt ücreti ayrıca ödenir.(Yataklı tedavi kurumunun bulunduğu yerde tedavi kurumuna başvurulduğu tarihten kabul işlemi sonuçlanana kadar 5 günü geçmemek üzere yevmiye ödenir. Ted.ve Cenaze Yön.md.26)

7- Geçici görev mahallinde hastalanmaları sebebiyle görev ifa edemeyen memur ve hizmetlilere, bu sebeple vazife göremedikleri günlerin en çok 7 günü için yevmiye verilebilir. Hastanede yatırılmak suretiyle tedavi masraflarının kurumlarınca ödenmesi halinde bu günler için yevmiye verilmez. Ancak refaketçi hastanede kalmamışsa yevmiye alabilir. (Md.19)

8- Memuriyet mahalli içinde taşıt ile gidilmesi gereken bir yere görev ile gönderilenlerin yol masrafı mutat olan taşıt aracına göre yapılacak gerçek masraf üzerinden verilir.(Md.28)

9- Yurtiçi gündeliklerinin miktarı her yıl bütçe kanunları ile tespit olunur.Yurt dışı yevmiyeleri Bakanlar Kurulunca belirlenir. İl sınırları dışına çıkan erbaş ve erlere en düşük dereceli memur yevmiyesinin 2/3 ü ödenir. Denetim elemanlarından denetim için gittikleri günlerde;

a) Türkiye düzeyinde teftiş, denetim ve inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 1,3 katı,

b) Bölge düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 1,1 katı,

c) İl düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 0,9 katı,

Gündelik olarak ödenir. Bu şekilde gündelik ödenenlerden, yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir. (4969 s.k.ile Yeni düzenleme)

10- Memuriyet mahalli dışında seyyar olarak vazife görenlere fiilen gezici olarak görev yaptıkları günler için yevmiyelerinin 1/3 ü ödenir. (Görev saati ve süresi gözetilmeksizin)

11- Harcırah alabilme müddeti 5018sayılı kanuna göre olayın vukuunu takip eden yılbaşından itibaren 5 yıldır.

12- Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez. Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.(Md.39)

13- Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren bu Kanuna göre verilen gündelikler:
Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında (Bir yıllık dönem takvim yılı olmayıp geçici göreve başlangıç tarihinden itibaren geçecek bir yıllık süredir.) aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilemez. İlk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 2/3 oranında ödenir. (aynı yerde farklı işler için yapılan görevlendirmelerde süre yeniden hesaplanır.)
Yurtdışında ilk 180 gün tam ve müteakip günler için 2/3 oranında ödenir. (Md.42)

14- Seyahat müddetinin her 24 saati aşan kesri tam gün sayılır. (Sabah 0800 da geçici görev ile memuriyet mahalli dışına giden memur ertesi gün saat 0800 dan sonra herhangi bir saatte döndüğü zaman iki yevmiye ödenir.) (Md.43)

15- Yurtiçinde yer değiştirme masrafı (Sürekli Görev Yolluğu) memur veya hizmetlinin;
a) Kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı,
b) Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz),
c) Her kilometre veya denizmili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi,
Bu maddeye göre harcıraha müstehak memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetli eşine (c) bendi uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı ödenir. (Md.45)
Bayan memur da çocuklarının harcırahını alabilir.(eşinin almaması şartıyla). Ayrıca karı koca çocukları taksim edebilir. Örneğin 4 çocuğu olup anne ve babasını yanında bulunduran erkek memurun eşi çalışıyorsa harcırah beyannamesinde anne, baba ve iki çocuğunu ; Bayan memur ise diğer iki çocuğunu ve varsa kendi anne ve babasını yazabilir. Ancak kaynana ve üvey evlat çin harcırah ödenmez. (Yurt içi Sürekli görev yolluğunda taksi, bagaj,hamal gibi unsurlar ödenmez.)

16- Yurtdışı yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin;

Kendisi için yurtdışı gündeliğinin yirmi katı,
Harcıraha müstahak aile fertlerinin her biri için yurtdışı gündeliğinin sekiz katı (Bu miktar yurtdışı gündeliğinin otuziki katını aşamaz),
Her kilometre veya denizmili başına yalnız kendisi için yurtdışı gündeliğinin binde yedisi,
Olarak hesaplanır.
Yabancı ülkelere gidişlerde, yukarıdaki esaslara göre hesap edilecek yer değiştirme masrafının yarısı ödenir.
(Ek: 16/6/1983 - 2851/5 md.) Yabancı ülkelerden dönüşlerde, yer değiştirme masrafının yukarıdaki (c) bendine göre verilecek kısmı, her ikisi de memur veya hizmetli olan eşlerden yalnız birisi için hesaplanıp ödenir.

17. - Harcırah hizmetin taalluk ettiği(Yapıldığı) kurum bütçesinden ödenir (Md.57)

18- Hilafı hakikat beyanname verenler:
Bu kanuna göre tahakkuk edecek, istihkakın miktarını artıracak şekilde-maddi hatalar hariç-hilafı hakikat beyanname verenler hakkında, işlenen suçun mahiyet ve şümulüne göre rütbe veya sınıf tenzili veya ihraç cezalarından her hangi biri tatbik olunur .

17- Bu kanuna göre ödenecek istihkaklar borç için haczedilemez.(Md.61)

Tanımlar

a. Harcırah: Bu Kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını

b. Aile fertleri: Memur ve hizmetlinin, harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi ile bakmakla yükümlü olduğu usul ve füru ve erkek ve kız kardeşlerini; Eş için evlilik bağıyla bağlı olması yani nikahlı olması yeterli iken diğer aile fertleri için bakmakla yükümlü olma şartı var.

c. Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri


Sürekli görev yolluğu örneği

Evli eşi çalışan annesi , kızkardeşi ve biri 6 aylık 3 çocuğuna bakmakla yükümlü bulunan ve 5. dereceli kadroda 1. dereceden maaş alan Muhasebe Denetmeni A nın Gaziantep - Tekirdağ arası sürekli görev yolluğunu hesaplayınız.
Veriler :
Yevmiye 1-4 derece : 14.000.000
5-15 : 13.000.000
Denetim Yevmiyesi : 20.000.000
Gaziantep-Tekirdağ 1200 km
Otobüs bileti 50 Milyon


Çözüm :

Yol Parası 50.000.000 X 1 50.000.000
Yevmiye 14.000.000 X 1 14.000.000 (Harcırah yevmiyesi maaş derecesine göre belirlenir.)
Aile Masrafı 50.000.000 X 5 250.000.000
14.000.000 X 5 70.000.000
Yerdeğiştirme masrafı
Kat yevmiye
Kendisi için 14.000.000 X 20 280.000.000
Aile Fertleri 14.000.000 X 40 560.000.000 (40 katı geçemez)
Km Tazminatı
14.000.000 X5 % 700.000
1200 X 750.000 780.000.000

Toplam 2.004.000.000

Eşinin Harcırahı (Müstehak olduğu varsayılmıştır)

(6.Derceli kadrodan maaş almaktadır.)
Yol Parası 50.000.000 X 1 50.000.000
Yevmiye 13.000.000 X 1 13.000.000
Yerdeğiştirme masrafı
Kat yevmiye
Kendisi için 13.000.000 X 20 260.000.000
Km Tazminatı
13.000.000 X2,5 % 325.000
1200 X 325.000 390.000.000

Toplam 713.000.000
Not: Yer değiştirme masrafının unsuru olan Km tazminatının %5 ini eşlerden herhangi biri alabilir. Bu takdirde diğerinin % 2,5 alacağı tabiidir.